fexqmjp

Mail an czaq@mxano.org
Mail an zwhasfdnpflu@kjdpg.com
Mail an ealp@wsiwloq.at
Mail an wjzyskm@yezkrh.gov
Mail an hgawcdeom@oruxspnwrrv.gov
Mail an gljagq@bodwubq.at
Mail an zvspxabvwrq@xlxtm.ru
Mail an ype@ulpftbsfjo.at
Mail an qdcjyqheye@kxfez.gov
Mail an ixphqciqzg@ccwajlfgfnq.gov
Mail an xydur@gspvqcgkhjsz.gov
Mail an gbqbaaesuqc@volwzictg.com
Mail an qeyjvn@xrjcu.at
Mail an bhhy@hpabjohfxwj.at
Mail an gxecjnkjlko@kfpdywso.com
Mail an xgnznogok@wiqtjs.com
Mail an bqgrtxzglr@kcfyqfta.cc
Mail an miisye@qrf.com
Mail an wpkpehe@czffe.ru
Mail an nrspbbwfkfw@dmdkmcizgxkx.at
Mail an ujmmlw@xvesktyct.de
Mail an dkgxa@pjbbhlzpaaml.gov
Mail an ikiyz@ausd.com
Mail an tjonyed@sifvaegikn.at
Mail an nuphvgzk@yzfwr.com
Mail an dpeg@qqezv.gov
Mail an jovluvhjw@blgica.at
Mail an mqupegpez@aflhkh.org
Mail an nzolmep@ple.ru
Mail an jdj@nxml.at
Mail an wmogfykpa@tjizsjdxxjhc.gov
Mail an voxtcwlooa@aynmxwuu.com
Mail an xhghkkk@zizxclumbnrb.net
Mail an yzwsol@ikm.ru
Mail an hpqickuxil@icieq.net
Mail an jblo@qzcd.cc
Mail an urrjekedsi@euzctvocbmyz.de
Mail an ojkmfgczv@oyxiswvvrc.org
Mail an bio@xkoofvo.net
Mail an taq@icnvl.com
Mail an kmnbwd@wjzhlcuh.org
Mail an xcp@rrfmegvzvvx.gov
Mail an kadmgd@oubzbauonp.gov
Mail an hjbaomo@gltybwzlv.de
Mail an tywpzuktpip@vzypkqp.net
Mail an hha@hienfvrqmf.at
Mail an gvvaqw@esqfgbikor.at
Mail an nifrwn@mnqzcxjrj.gov
Mail an uwdgbhhpmkv@jcpo.de
Mail an cjtxt@khkgd.cc
Mail an wkphnogue@lfhgyibk.com
Mail an jwsj@xslwdegpba.cc
Mail an fliza@ydjbjjf.com
Mail an jezcmhrgvom@xlpalaegjmi.ru
Mail an trdkjcaufhj@ruwxftmpiq.at
Mail an xafogismudct@rzkkvkecnx.com
Mail an qipjsb@kdtndl.de
Mail an soxej@kyqfocobxc.de
Mail an fakeuw@mekqo.org
Mail an ojdazqdyfr@juwdfjws.net
Mail an hcif@sscporm.cc
Mail an megbun@kwynxqt.com
Mail an oraflmgta@vzhbu.com
Mail an gxrtuw@gqvj.ru
Mail an qyhw@nnpbqw.gov
Mail an lekfwmms@kdziluby.at
Mail an dzdtbkqrawr@ewywh.de
Mail an bdx@zbldrupxsdzf.de
Mail an esc@ebgm.net
Mail an ustubhcrajh@xbithlso.at
Mail an nqh@pmfpxjcuglt.ru
Mail an qqvtlzchgh@xoihwts.cc
Mail an eu@fpki.gov
Mail an gskpponk@icppduoy.cc
Mail an zqmvasyadu@jvopb.ru
Mail an co@hnzpnrmgbp.ru
Mail an unkepgv@rqdlgpk.de
Mail an dzhecocraw@owid.gov
Mail an hrzkjkrqwji@sfpus.org
Mail an aoayipude@xdvnpkxxws.org
Mail an rzad@juwqkckunxp.cc
Mail an rkwi@qjsetzn.ru
Mail an cwcqsfewpzab@xcldtrkrdfl.net
Mail an bzlxt@gkpbxwr.gov
Mail an jdzff@jicjm.com
Mail an zwm@wcxehjxw.net
Mail an hsakwjpetf@vivufthw.at
Mail an wqob@pecocqocnu.com
Mail an xxgdljlg@tydbcoz.de
Mail an aydjxqv@unhnpz.gov
Mail an ccp@clskj.net
Mail an hqf@lekzcgxerpn.at
Mail an vgklt@tcqpxgu.at
Mail an ksnktoojt@wugsoubg.de
Mail an ptx@jagtwmnb.com
Mail an qqzwyernb@pgb.at
Mail an scap@yyiyzgu.net
Mail an nyigx@ogbusoucbua.com
Mail an xzkwtta@wped.org
Mail an qesqoa@zgodgqphkx.gov
Mail an jsi@plzy.de
Mail an gbixdr@hxcxfxw.de
Mail an ffh@jzohm.com
Mail an mnqj@rzxvmvgfn.cc
Mail an gnpmcnab@vqvuaaapgcnh.at
Mail an zkawbapsscm@tjjjybxo.ru
Mail an gtsoqaooxxf@yzcwzapthqyq.de
Mail an hvdtt@ibouaxoq.at
Mail an tcnkhem@xwacevaos.at
Mail an madyfz@vkvwilxax.org
Mail an ekwlp@eckzjjy.org
Mail an zytsqkb@aytdhm.ru
Mail an sts@yuqtqjzae.cc
Mail an nvrkxw@iuo.cc
Mail an revmbqtseszx@rjzntpbryu.gov
Mail an burcuhxld@wauegyz.org
Mail an pzlupmo@lnhfqvmafrz.at
Mail an uknxaxa@euekyug.org
Mail an twti@nqxim.org
Mail an ahzr@jhpdppmswt.net
Mail an mfjwycpipvb@udbvssqsrd.org
Mail an mjvrwd@nhsciwlto.gov
Mail an sx@gsdqp.org
Mail an cmumhghf@ejcjasvssup.de
Mail an cnqacilwpv@pfschu.net
Mail an delx@evpxf.org
Mail an xmmiltbpopa@hnbm.ru
Mail an yppvnmtrkam@ugreau.com
Mail an gwwgjkzrfi@bttknf.de
Mail an nksn@dyxnl.cc
Mail an wrn@xrkdygzby.ru
Mail an bvhtqt@qtvwiajhka.de
Mail an tthmpqddic@igirtbrpn.gov
Mail an fmijypisj@rtnrhdtz.de
Mail an sqlm@gnfdw.net
Mail an qluje@lkorixiynyi.ru
Mail an flnnvsc@hysmk.com
Mail an nikcccxd@xqpolsae.net
Mail an ljzbvzlllaii@hjrs.org
Mail an mpyccahsyy@zrty.cc
Mail an gzvkqh@nvzlkloiih.gov
Mail an aeklko@dzdodiztdc.gov
Mail an kojh@dwcoxi.net
Mail an tnjgjaxsld@whewnqhvoga.cc
Mail an aodbwqbbjhy@iqfddxpoez.net
Mail an ylqj@wuet.de
Mail an tibhf@ox.net
Mail an anmlin@kwzdz.gov
Mail an kxhu@rlbbhlxsi.cc
Mail an oyknmezn@iwvqfj.org
Mail an fbcvd@glrptytsfflv.at
Mail an mdcxonjlzeg@aanen.net
Mail an olarhnnfvlac@wpc.de
Mail an efvcft@vzoykvxkoqj.cc
Mail an yufrrratv@ysbcmmsazp.de
Mail an izcbydza@ocvb.com
Mail an wofdbrnqgvk@eksddpsmgh.gov
Mail an xqtmovy@pejay.org
Mail an wgzinyzdrkq@wcqc.gov
Mail an ueahz@fytdn.org
Mail an cghcjlotiay@rsdwxtmwb.ru
Mail an obwf@wtmjpcdpw.cc
Mail an vbsuzgqomz@oo.ru
Mail an sxaewp@hyvtny.de
Mail an pjpsgctom@vjxm.com
Mail an fnr@usdqbsfv.de
Mail an hjf@ezpx.ru
Mail an abrkak@jfs.ru
Mail an kzzapc@fjgkoxyeq.cc
Mail an jvka@ozowl.gov
Mail an anl@dyoo.gov
Mail an zvnas@bsfqjuvkck.cc
Mail an dri@xbcu.de
Mail an vvhl@gvib.org
Mail an rpwhoitfglml@ttnavm.de
Mail an iurgefun@sgkax.gov
Mail an wtnokr@vdljxywrbx.org
Mail an zbdrvaamzv@nzhfzievzzfy.com
Mail an mxi@jzdifojj.net
Mail an hfjrbxvfh@ppo.at
Mail an ellkg@ujcjzcc.gov
Mail an hubyreum@wkdgtvnol.com
Mail an zlk@dlisybppmhl.de
Mail an bhwx@lfn.ru
Mail an mjlkf@dbsuxiez.gov
Mail an xrpo@hpzllyzwo.at
Mail an sufnq@xlrtao.net
Mail an fpqrwl@ouohmar.net
Mail an upwnkfhqoo@yeqxfyzrc.ru
Mail an cclki@cnaqlk.cc
Mail an ojvhy@xlgae.org
Mail an xjzla@jsh.net
Mail an lkdezvrgqdap@gytxlqm.gov
Mail an vfipccoidjz@sbrhuo.net
Mail an ydbzzz@saxnccwq.com
Mail an leh@jxdy.gov
Mail an ykclworydy@fibkgaem.org
Mail an qkhgyg@jdq.cc
Mail an trbdqho@dbnlmcmzhso.net
Mail an yegmqcbfiyc@vqyccyluxrdm.com
Mail an xeply@jmdwn.ru
Mail an lvsjwytpa@rxanvkmmwx.net
Mail an attnb@ojlfhwvzymf.ru
Mail an wfo@cahv.net
Mail an usmtv@weitlp.de
Mail an dlunvusdw@ridgrtqbpsgm.de
Mail an ewlruxvia@elger.org
Mail an mzoshfeczl@qddgdz.net
Mail an qxufpkx@gbjbfersw.net
Mail an qwme@kiatq.ru
Mail an ixrd@oitfnn.ru
Mail an wsu@iby.org
Mail an wovqo@utmnqvkcngj.net
Mail an qapmflcrg@qcaulfdf.com
Mail an xwnp@azv.de
Mail an seqnb@yakvgxtvb.net
Mail an vfciqsypcbh@betvg.cc
Mail an trnpt@tdm.at
Mail an sszsfz@wogvchf.cc
Mail an tvjajr@btettpi.ru
Mail an zosnfpzyrd@lbvcdpiab.de
Mail an uvpplzrrh@bbcdewyzk.com
Mail an iravoo@fsqmap.cc


Hier der Sourcecode. Anpassen erwünscht:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></h1>
<p>
<?PHP
function ZufallsZeichenkette(){
//den zufall aktivieren
srand((double)microtime()*1000000);
//die menge der moeglichen zeichen definieren ...
$zeichencontainer="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
//... und die anzahl der zeichen bestimmen
$zeichencontainer_laenge=strlen($zeichencontainer);
//definieren, wie viele zeichen die zeichenkette besitzen soll
$laenge_zeichenkette=rand(3,12);
//zeichenkette initialisieren
$zeichenkette="";
//die zeichenkette erzeugen
for($laenge=1;$laenge<=$laenge_zeichenkette;$laenge++){
$zeichenkette=$zeichenkette.$zeichencontainer{rand(0,$zeichencontainer_laenge)};
}
//das ergebnis der funktion zurueckgeben
return $zeichenkette;
}
//variablen initialisieren
//wieviel mails sollen auf dieser seite generiert werden?
$anzahl_mails=rand(20, 300);
//ein array mit den domains der mailadressen erstellen
$domains=array();
$domains[] = "de";
$domains[] = "com";
$domains[] = "net";
$domains[] = "org";
$domains[] = "gov";
$domains[] = "at";
$domains[] = "ru";
$domains[] = "cc";

//generiere eine mail pro zeile und gebe sie aus
for($laufindex=1;$laufindex<=$anzahl_mails;$laufindex++)
{
$mailadresse=ZufallsZeichenkette()."@".ZufallsZeichenkette().".".$domains[rand(0,7)];
echo "Mail an <a href=\"mailto:$mailadresse\">".$mailadresse."</a><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>