mwlrxsgpct

Mail an iwktuc@qhvatjvvd.at
Mail an btdzswbyut@qnfclw.gov
Mail an zs@srdfdlvr.cc
Mail an qkbrdzlyb@ltsar.cc
Mail an qdhbfhdizv@gantrnwu.org
Mail an silclatrz@adhloe.at
Mail an auy@frbnudljc.cc
Mail an skmslt@xstiaaxoxh.at
Mail an xaftejgeq@iyyljd.at
Mail an bbefwgyk@yawy.de
Mail an cvpbabdts@jbabuj.org
Mail an wgqwgywuughe@inc.at
Mail an cugb@bwe.cc
Mail an jrsoqdk@ydylhkzakdml.ru
Mail an zynawpovn@osotxo.ru
Mail an udnxulmfgf@oiran.at
Mail an plgvesaj@uasqfpjcpi.ru
Mail an hcognnvim@qcjxioh.gov
Mail an vtok@cro.de
Mail an mjjejzqbto@mzgvckkftk.org
Mail an wuyihykojo@qhspdifq.com
Mail an imt@amey.net
Mail an fwupqnnbmr@aujqddh.de
Mail an tuxxt@douuqpkq.net
Mail an dzo@qz.net
Mail an afhlywqd@yjhyyo.org
Mail an lonmqlqzu@nuytlaludox.gov
Mail an psnacoxhcm@qxivurxs.ru
Mail an mzkqdfy@cefobho.org
Mail an jvfvgwaczki@gbhwa.net
Mail an irouev@blcdouheb.com
Mail an p@mbx.org
Mail an qppjhfituhle@txowzcztws.org
Mail an tnyrpzso@emdoxpm.net
Mail an hwocqdvbfq@uwpdnfuyd.ru
Mail an czzapvlxh@ezomtvkl.com
Mail an kjptxhb@vyadfihtc.de
Mail an ysg@brxfzmpx.at
Mail an ztwralzkphm@vtweybrtbl.net
Mail an uboqmie@upihajluq.net
Mail an fydlg@vgfrajf.org
Mail an llqq@gbkefgluy.net
Mail an agmbbqjvvcxu@uuevxw.de
Mail an uklzg@pn.com
Mail an ovwumwu@bepg.gov
Mail an tdtoqvcig@wyirxkvuvwh.cc
Mail an ns@lznaesj.com
Mail an foysno@rhyas.com
Mail an drtxmidt@hzovc.gov
Mail an tsi@sutkgupibqgu.de
Mail an ufnbbttfovu@xlumoijksk.de
Mail an fzmo@gsaomycsn.gov
Mail an xoqgrzt@zzfumcukbyg.cc
Mail an gvrrifslvfxr@mmjcfr.cc
Mail an lhw@fgjcnsta.ru
Mail an geahssfqu@hncjz.cc
Mail an bgrhlsmtukx@xcuixgvglwp.at
Mail an ombzss@gbf.gov
Mail an tzpenphgtdwz@uqbmeaksksj.gov
Mail an zhyrpxim@xboupqmlw.org
Mail an djmoh@lqzjoutje.org
Mail an tzjvjghjmj@defqmua.ru
Mail an aydwfbdianr@tnugebhpg.at
Mail an ymkv@vmcrtt.net
Mail an zonpghefe@zyv.de
Mail an jccejrtqoyyq@ikqnej.at
Mail an vmikjbsax@jowrtg.net
Mail an azpohwj@wbayunlr.gov
Mail an kdzuvikktg@ispcui.de
Mail an kascldabd@hplcppcirh.ru
Mail an tohyv@jfpbvgmdvd.com
Mail an rlpi@ojzcuxb.org
Mail an ntiauaxhss@qchbkx.at
Mail an vzlthatgwd@kkckv.org
Mail an nvxohm@xizyfh.de
Mail an bvulckmik@wbtue.org
Mail an nrrpnnczq@ahttw.de
Mail an ce@jywojfqt.net
Mail an dtmgfhpnrl@zmykyiwv.gov
Mail an tedztmihh@yymd.org
Mail an mykanezjvf@gdnnoxjtpzld.cc
Mail an dafoixnzken@rlqmphemij.at
Mail an kwobetrl@ltoov.com
Mail an hzhvzaosyml@zwshtuc.com
Mail an jbps@mpnxs.ru
Mail an ucujfjcogou@colioyoth.net
Mail an cpqwywujejez@jjyunp.org
Mail an xxdkdzjolu@vddpfxuqg.com
Mail an utzxqiykd@tbpexi.ru
Mail an vghqvnntnyjz@qkwxvccdm.net
Mail an ysanbfi@qpibzx.de
Mail an ccewulsexjg@xdjoeti.net
Mail an xlmq@gfamigllyfv.net
Mail an rcbfd@hxovkjbtmme.net
Mail an ipvqovkj@zndi.org
Mail an wkheeeqscjt@fyjyaghow.de
Mail an ryrqkutbt@qnmqaqzuwoj.ru
Mail an tascp@ghal.com
Mail an cpysi@vuarxwh.ru
Mail an jyaqjljkopv@howzgtyj.org
Mail an wvtnikoed@sekbou.ru
Mail an nvujooi@qcfnhbi.de
Mail an lafk@eqqewjkgke.org
Mail an olo@etjqqr.gov
Mail an uiqxamnm@bivjziowxa.at
Mail an jqt@jpyvskdfue.de
Mail an vvhiqgb@xpgxy.org
Mail an hhrkxzp@siixhv.gov
Mail an sqcmh@aooex.ru
Mail an azto@hlxtzjpt.at
Mail an sirobweryoe@gxi.at
Mail an qpjggj@xfhprrbhh.gov
Mail an lgvztwrnoz@mtkiakw.ru
Mail an sqvuujnzg@djohgchaml.org
Mail an mcsebnhufsx@wmy.com
Mail an kjculq@juo.at
Mail an wfhle@gssrsvnexcd.org
Mail an riberewbfl@dhfwwkgfrm.org
Mail an dkaivjag@wkyogwuwy.org
Mail an sxs@pvxbh.de
Mail an aluffobaj@navbajjioic.at
Mail an sihq@utlv.cc
Mail an eimjjeiup@mxmipvk.cc
Mail an ppj@qwb.cc
Mail an odbmyoerpl@vvklw.cc
Mail an pta@dhfcxwqsufej.net
Mail an ilbhsgztqc@tgec.net
Mail an dujssccdgop@rngadjzzt.at
Mail an cjjp@ihu.de
Mail an ahdstf@tjnhm.de
Mail an repcazeepl@whl.net
Mail an ysvfmk@buhiiqddp.org
Mail an mppuwdhaie@ledfhonsvmt.org
Mail an igyabbvb@cdxoag.gov
Mail an tsuivyvwwmwr@lxqxfx.cc
Mail an jkswlxr@cjwah.net
Mail an cfwarade@gdgvhm.ru
Mail an oeniha@ielycueofpd.com
Mail an yjge@jkj.net
Mail an nqqkzxcpu@hcluqqbjxza.com
Mail an rxwdjdpks@aukaxosckxk.at
Mail an gsl@amlkuks.cc
Mail an zjljft@wxjn.at
Mail an vgamjlotjmi@srnfmdc.net
Mail an uufrdjr@rkzaujpqy.de
Mail an nyexqdb@qhbmycqlnoba.net
Mail an lszn@gtzodlp.ru
Mail an ywoqoaji@hlzwjln.ru
Mail an upq@mylmnonpfi.gov
Mail an leekanz@pecwrikkx.de
Mail an zkwy@hkshzdam.com
Mail an euogcbtcstxx@vfhlci.de
Mail an mzqqmpjm@wpbta.de
Mail an cccjzxstcdhq@hcbjqlzhwhh.cc
Mail an iaob@shwpfrcibmio.ru
Mail an ivh@aiqrfwie.at
Mail an zfrjh@mmlrk.cc
Mail an xrtmxxxvyksw@xlwrq.ru
Mail an dzs@bbdlw.org
Mail an mucgm@dxzozlt.com
Mail an tkn@yvk.com
Mail an rnbqwmd@eqibolf.net
Mail an bdwgzwlaxk@zquz.com
Mail an bfgwymsl@mbjc.ru
Mail an pmgxphhb@erwgx.org
Mail an uxcpheqep@nqhenw.ru
Mail an tsqm@bjaakycvo.de
Mail an uzipgnpyl@itgrpwnz.ru
Mail an angwa@ltbn.com
Mail an pjorjsnhx@xqdtqr.at
Mail an gtbtcpmk@brxbjcojehfu.net
Mail an latuwpw@ekipqjzxysqn.org
Mail an onuapo@fmzsl.cc
Mail an uhkfezcreta@jngvtlf.at
Mail an kib@wvmvez.net
Mail an lngptklsre@lgeyaa.cc
Mail an sxfiylivzm@adsqj.org
Mail an ecgutljyt@iz.at
Mail an ivfcoy@nrodvz.cc
Mail an aoqysurqdd@qvo.ru
Mail an gstqb@ingjzuk.org
Mail an bvoac@sdbasyjfa.at
Mail an xyphuyk@mxop.de
Mail an sntkztzrduj@viznghgow.cc
Mail an ertwgxhan@ccebfgwrez.at
Mail an dqtyeztf@urmpq.org
Mail an rabbq@iytybpdm.org
Mail an yxhxnr@uls.com
Mail an dcoouyvaob@xxa.com
Mail an qbb@sbl.gov
Mail an sle@glx.org
Mail an ctbybjyfvi@bqbbvfnlcf.cc
Mail an kpdvzu@qjf.gov
Mail an qxtiakipo@tdu.cc
Mail an jmxlhqmw@dujtt.cc
Mail an eivfzvmiuyd@ogjhkgjxkmr.com
Mail an uchujuxbpds@iyzyogqte.ru
Mail an rjmcklpj@lfai.org
Mail an uapyhvyxf@ncnusjxntsfl.gov
Mail an wpgdymtqq@tekfdttzm.net
Mail an dtkrqfx@nynizahe.ru
Mail an rchhtfjeuox@biyofzmy.at
Mail an sggnlwt@vuuc.net
Mail an hkezigjayfgp@yksxoq.gov
Mail an jdlhcsv@dhrz.at
Mail an reth@tlrkmyrdi.de
Mail an lrgunwmia@bafrgx.at
Mail an qnoovholvn@ehwfott.at
Mail an apcnqrzq@plplbwxidv.com
Mail an zsv@ezchcick.cc
Mail an ywzamzfwk@zjrextahw.at
Mail an feiadf@jbvxxwt.com
Mail an srbz@jeor.cc
Mail an iqikbv@zzqoe.de
Mail an mowlrjpc@fsbqyifkokq.at
Mail an ruhirwoqzfd@duzwbb.com
Mail an ljgzsby@btisvopc.at


Hier der Sourcecode. Anpassen erwünscht:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></h1>
<p>
<?PHP
function ZufallsZeichenkette(){
//den zufall aktivieren
srand((double)microtime()*1000000);
//die menge der moeglichen zeichen definieren ...
$zeichencontainer="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
//... und die anzahl der zeichen bestimmen
$zeichencontainer_laenge=strlen($zeichencontainer);
//definieren, wie viele zeichen die zeichenkette besitzen soll
$laenge_zeichenkette=rand(3,12);
//zeichenkette initialisieren
$zeichenkette="";
//die zeichenkette erzeugen
for($laenge=1;$laenge<=$laenge_zeichenkette;$laenge++){
$zeichenkette=$zeichenkette.$zeichencontainer{rand(0,$zeichencontainer_laenge)};
}
//das ergebnis der funktion zurueckgeben
return $zeichenkette;
}
//variablen initialisieren
//wieviel mails sollen auf dieser seite generiert werden?
$anzahl_mails=rand(20, 300);
//ein array mit den domains der mailadressen erstellen
$domains=array();
$domains[] = "de";
$domains[] = "com";
$domains[] = "net";
$domains[] = "org";
$domains[] = "gov";
$domains[] = "at";
$domains[] = "ru";
$domains[] = "cc";

//generiere eine mail pro zeile und gebe sie aus
for($laufindex=1;$laufindex<=$anzahl_mails;$laufindex++)
{
$mailadresse=ZufallsZeichenkette()."@".ZufallsZeichenkette().".".$domains[rand(0,7)];
echo "Mail an <a href=\"mailto:$mailadresse\">".$mailadresse."</a><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>