etbeugf

Mail an craoocpaget@epfbjkbcpjv.de
Mail an bwiilqbqrqb@mda.com
Mail an hypgotqz@vpyik.gov
Mail an xcsrydw@wmf.cc
Mail an ygzkznjy@oxatndhuu.de
Mail an sggzerubihav@gfidallbkcb.org
Mail an zdnvzsldjs@jonlmaloca.net
Mail an xuhc@uayruhf.de
Mail an hlwd@xzoazzc.net
Mail an vyectpw@jzqbvm.cc
Mail an mtesyg@ticas.at
Mail an beqap@qglktyp.gov
Mail an cfhjjioiuvo@pqocs.com
Mail an anwykbh@ynryfee.net
Mail an hxjjbomwn@ginxocymgkx.de
Mail an zuds@nueyfxzsp.com
Mail an xjtxnal@nqghhevv.at
Mail an dmramzd@grvkwebkchx.com
Mail an deouxsrhiipn@naascfftcebp.cc
Mail an hwinrrjwxpsh@ckhotrhutlz.de
Mail an qfhcplzll@srumksefgzv.cc
Mail an aznus@cxhbqd.gov
Mail an xmqlzdxe@gvlrreh.gov
Mail an yeiomzcxdbtb@abbmfzobfex.cc
Mail an ahsa@yrodtxeuyx.com
Mail an jtdspggtj@gqcvjw.gov
Mail an bozlxrerybh@hsiz.gov
Mail an kzeavlwlxid@ezwwh.cc
Mail an zfgommetd@bgds.at
Mail an zglohxbvff@jilohdohq.org
Mail an ouu@zsnnyqi.org
Mail an fue@fwqtjlhknb.com
Mail an vrvxeoomz@wrvjhyqz.org
Mail an pseici@hkjda.at
Mail an wok@zkwzvdsiruj.de
Mail an xqxzxoim@ite.net
Mail an xjavdzkweb@pexzksrjs.org
Mail an bl@ljmzgula.gov
Mail an okvlzipwjl@ozmys.cc
Mail an whlfokavznu@aayzqtlzes.org
Mail an gpp@bsvfa.gov
Mail an iixwl@mweycu.net
Mail an lyqgqzx@aqhce.org
Mail an pwje@jbsxifw.cc
Mail an dfziphgbhq@hjyneuloggz.de
Mail an vtah@mpcxp.net
Mail an ctp@lrfwcs.cc
Mail an ebwhel@rcgn.gov
Mail an ivf@rybncbpgcm.ru
Mail an ngbdpbth@gdzqqdcbkfsl.cc
Mail an mrxkvcnbu@kokjzwcvh.cc
Mail an grea@bm.org
Mail an lslj@pstt.net
Mail an pjs@wxtvau.de
Mail an lhhlhitddw@vfmnwl.org
Mail an fms@xfwnxgazqmtc.gov
Mail an uxyhztmdfu@vd.de
Mail an nt@vdpsyiybyh.com
Mail an nxw@ttvt.cc
Mail an xvrldhqfqvp@bpzxdhl.at
Mail an khyxi@donf.net
Mail an vfadry@ebxdwrpasjb.ru
Mail an kwrloxqjkpia@uneeej.de


Hier der Sourcecode. Anpassen erwünscht:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></h1>
<p>
<?PHP
function ZufallsZeichenkette(){
//den zufall aktivieren
srand((double)microtime()*1000000);
//die menge der moeglichen zeichen definieren ...
$zeichencontainer="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
//... und die anzahl der zeichen bestimmen
$zeichencontainer_laenge=strlen($zeichencontainer);
//definieren, wie viele zeichen die zeichenkette besitzen soll
$laenge_zeichenkette=rand(3,12);
//zeichenkette initialisieren
$zeichenkette="";
//die zeichenkette erzeugen
for($laenge=1;$laenge<=$laenge_zeichenkette;$laenge++){
$zeichenkette=$zeichenkette.$zeichencontainer{rand(0,$zeichencontainer_laenge)};
}
//das ergebnis der funktion zurueckgeben
return $zeichenkette;
}
//variablen initialisieren
//wieviel mails sollen auf dieser seite generiert werden?
$anzahl_mails=rand(20, 300);
//ein array mit den domains der mailadressen erstellen
$domains=array();
$domains[] = "de";
$domains[] = "com";
$domains[] = "net";
$domains[] = "org";
$domains[] = "gov";
$domains[] = "at";
$domains[] = "ru";
$domains[] = "cc";

//generiere eine mail pro zeile und gebe sie aus
for($laufindex=1;$laufindex<=$anzahl_mails;$laufindex++)
{
$mailadresse=ZufallsZeichenkette()."@".ZufallsZeichenkette().".".$domains[rand(0,7)];
echo "Mail an <a href=\"mailto:$mailadresse\">".$mailadresse."</a><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>