vtcgmmo

Mail an gbawksmy@oujfbkla.de
Mail an rjr@vwyzf.de
Mail an xfcmbitkpmms@zqvyuzprudsr.com
Mail an yxphzuzpgweo@ftqybjrmqe.net
Mail an zytudip@whkkcl.at
Mail an ovnuz@fgj.net
Mail an tkjysvpeh@jgfc.ru
Mail an jgetvjwaw@vzuegjq.cc
Mail an vwivkqne@hyruhlcto.ru
Mail an fighniptskgs@wom.net
Mail an xsgnvxs@bvxu.de
Mail an pygaqftgm@oamvvxfoyxw.net
Mail an lycxa@nsqxmkjp.org
Mail an tifz@hvtliovp.gov
Mail an bgmlmpkcguc@phjhi.ru
Mail an wptlek@vffxqu.org
Mail an ifmnz@rdczvwqn.gov
Mail an vmijsewa@aokhkev.ru
Mail an dpropyedh@rsk.ru
Mail an nhdca@ervvfcc.com
Mail an jplojkng@mpbgj.ru
Mail an txoqyopdn@qxiafgkn.net
Mail an vhh@nofjf.at
Mail an vkgadvhkwrrh@pmmubseyx.at
Mail an znm@baaisjkzop.net
Mail an sapo@nqten.gov
Mail an pxdnyrwvskt@fst.gov
Mail an bjcwl@lxgv.cc
Mail an pbvcook@bdsb.at
Mail an qdzidjhqyb@rufaftd.de
Mail an wglsizsvjjxl@tloj.ru
Mail an txxck@demhnpxm.de
Mail an gahknivv@fsdrwdiy.gov
Mail an wymkxhie@zfnjigids.ru
Mail an hwvwndchtvm@jjiwvfunwnlh.org
Mail an jkddptda@csknjsqs.net
Mail an fsfpe@clb.ru
Mail an tgmepxhwd@eui.com
Mail an mefw@gkmmrqqu.at
Mail an vwymuyw@dddpdwin.ru
Mail an qlyyy@mrzltz.net
Mail an mmmgfxakpd@vqmb.cc
Mail an hbhc@qcaniznwo.com
Mail an rfnwuxkmwvy@jjnqzrn.de
Mail an kdgllpvch@gepuntvowpnv.com
Mail an xshy@cecs.com
Mail an gcchr@uy.org
Mail an xmrha@rsjo.ru
Mail an vnngkiiw@jgymvj.at
Mail an nlrauec@wrcqm.com
Mail an kvw@dlhsujt.at
Mail an jair@diauutcn.ru
Mail an qsashy@agmjstgqy.net
Mail an tqjjk@gxu.com
Mail an sgvnpilbs@ibxtzv.net
Mail an hiquqdqdfos@phrnrgqxzj.cc
Mail an uumbqzxdlwu@upvkkpngvqpo.de
Mail an qzzqy@cehnxtbju.net
Mail an ykawtrbl@ezm.net
Mail an aii@stbszrccfe.gov
Mail an cmyz@zcdkjoqip.org
Mail an tqbgasvc@cgfwqrp.cc
Mail an gnsmie@caukqp.net
Mail an feyzabdfdut@lmfqugczhwek.org
Mail an whpa@rmzn.cc
Mail an qpqzre@nswcbho.at
Mail an uwuqjirtj@qkjnmixpxhx.org
Mail an sshyrqxh@rdyicfox.com
Mail an jmcar@ktg.de
Mail an ycpbirhivdi@caacvwv.at
Mail an zgfvc@xubokbrglmg.cc
Mail an gejpo@hupa.gov
Mail an jna@ekehelmxaep.org
Mail an uyyrkjchossu@wdfleqdtdzp.gov
Mail an nqafyovkwgrr@moactrltreo.net
Mail an rhyajo@nvj.ru
Mail an wwdqk@vookg.de
Mail an khsl@uybcom.at
Mail an rstripp@pkseguiba.gov
Mail an mokzvvwt@uprmu.cc
Mail an tnazxaxph@foqlhbdgwfg.com
Mail an dgtasv@hyuvkjqn.at
Mail an fqweembyd@ixvbpswx.de
Mail an wljg@depmngl.com
Mail an kogvxjvjsj@zoenxnyjcydy.com
Mail an sxj@kymdas.cc
Mail an utkhnbnkj@shctpnv.net
Mail an nbustikso@xhiofip.ru
Mail an wqbps@mcp.at
Mail an jvrccnvbqq@kxvxudkglan.ru
Mail an lxbzm@pdzvhaxgqzzn.ru
Mail an ubi@yjh.at
Mail an jmia@ykpk.de
Mail an rpokq@ruinahaxozx.cc
Mail an rvizajrxdkbi@azkp.net
Mail an sawtvh@gnbnmr.net
Mail an fbmktwfpr@nmq.de
Mail an aawygpudna@dfhx.org
Mail an mnjcmrnp@cmusvvfs.com
Mail an hzoe@ujsojar.org
Mail an voou@zedqlzajk.net
Mail an othekv@akyophwnb.cc
Mail an hdoub@esanpw.cc
Mail an rtuwkaa@pkhehhbjjrww.de
Mail an lesn@tqpffexo.cc
Mail an dubrfm@ygzzs.net
Mail an lvmogu@lnxoq.gov
Mail an zzdmwba@opcdpm.at
Mail an nnvsmnjgiagq@uvj.org
Mail an zuidkg@acbhktahu.net
Mail an yor@vmtzpasurby.de
Mail an jdbdhy@aawssrnajkb.org
Mail an skll@doixuttmp.de
Mail an vzjfiuu@vpybcgammai.at
Mail an lkvqqca@vqutzsimfcfc.gov
Mail an zbftxzaomta@nuaw.gov
Mail an wpmuqc@chgmvtrvl.de
Mail an pvaarr@aqutqwpsl.de
Mail an tkzp@rsx.org
Mail an icrqqhoo@pqykyf.com
Mail an pzxhumdwx@zea.at
Mail an rlsrt@amkykkqvn.at
Mail an qny@jbtbzdxdjtj.com
Mail an cwjx@ohawdscvdwqb.cc
Mail an gxe@bfoetcxl.ru


Hier der Sourcecode (Stand: 06.03.2022, Anpassung an PHP8). Anpassen erwünscht:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></h1>
<p>
<?PHP
function ZufallsZeichenkette(){
//den zufall aktivieren
srand((double)microtime()*1000000);
//die menge der moeglichen zeichen definieren ...
$zeichencontainer="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
//... und die anzahl der zeichen bestimmen
$zeichencontainer_laenge=strlen($zeichencontainer);
//definieren, wie viele zeichen die zeichenkette besitzen soll
$laenge_zeichenkette=rand(3,12);
//zeichenkette initialisieren
$zeichenkette="";
//die zeichenkette erzeugen
for($laenge=1;$laenge<=$laenge_zeichenkette;$laenge++){
$zeichenkette=$zeichenkette.$zeichencontainer[rand(0,$zeichencontainer_laenge)];
}
//das ergebnis der funktion zurueckgeben
return $zeichenkette;
}
//variablen initialisieren
//wieviel mails sollen auf dieser seite generiert werden?
$anzahl_mails=rand(20, 300);
//ein array mit den domains der mailadressen erstellen
$domains=array();
$domains[] = "de";
$domains[] = "com";
$domains[] = "net";
$domains[] = "org";
$domains[] = "gov";
$domains[] = "at";
$domains[] = "ru";
$domains[] = "cc";

//generiere eine mail pro zeile und gebe sie aus
for($laufindex=1;$laufindex<=$anzahl_mails;$laufindex++)
{
$mailadresse=ZufallsZeichenkette()."@".ZufallsZeichenkette().".".$domains[rand(0,7)];
echo "Mail an <a href=\"mailto:$mailadresse\">".$mailadresse."</a><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>


Impressum/Datenschutz