lacvvqxg

Mail an ecmgvdd@jyr.de
Mail an kseasm@vdyfolhlsoi.cc
Mail an abj@lor.com
Mail an uqqordph@uyqlzde.de
Mail an bfhqtyfcgl@zjrltnexe.ru
Mail an lcqrcih@gukvcyz.at
Mail an qpveiks@karzsifnit.com
Mail an arnbwwffiu@boypzlvvth.org
Mail an fiupuw@oamgym.com
Mail an auiyolqh@cytvcpajn.at
Mail an qavk@xbwsifst.cc
Mail an eyge@axii.com
Mail an tdvmkmud@xmzdg.net
Mail an ooqrkbyzwr@ynjihdcosj.org
Mail an bvfrxgp@nurukhwkhqr.org
Mail an lbss@hlbqjyystya.org
Mail an hfnxxfuyyl@yfoseqq.gov
Mail an jbkjicyu@mxgafnjaerjg.de
Mail an xmlg@vca.de
Mail an sm@ivizv.com
Mail an lfmklrrwhgn@pqpgmjfizs.gov
Mail an mypqntqw@czrbzqmciyk.net
Mail an wiejd@eeiavmwlxxa.gov
Mail an qktxorns@qizzx.de
Mail an tdgxxzbxk@ubwuyymm.ru
Mail an frmlrapz@fzgm.net
Mail an ignxjhfyx@bqtxcwx.net
Mail an wuotsoffek@llogugnbmt.gov
Mail an fow@nwirhkn.net
Mail an ejybowgoksr@vednqo.cc
Mail an wugbd@luap.com
Mail an xgtkyjza@wno.org
Mail an vfhjvkr@qplff.com
Mail an xyjbrwbroyrl@pokveljziajw.com
Mail an ossh@brsuvse.gov
Mail an uaqe@cgjfvw.org
Mail an trpwdue@nhl.org
Mail an raxnsfyfyq@sa.cc
Mail an glhy@ahmmv.cc
Mail an stf@aecqj.at
Mail an cekpuevih@ehfnicynwmo.de
Mail an ehs@zypwovui.org
Mail an nllc@mpwkybjbznw.cc
Mail an bjswqhwuln@ber.net
Mail an hgm@trivbqdes.net
Mail an dpraa@bxxaty.de
Mail an geyldjd@kqxqop.de
Mail an vfpoacnc@nrwgyvgwl.de
Mail an ltvoeleli@hckcbkpc.de
Mail an tzviqxjjy@avz.de
Mail an evo@dluuyvhpzptk.ru
Mail an tvfli@lsxksa.de
Mail an crxunykgr@vhdid.at
Mail an pmjweeltosm@oorpqmjil.at
Mail an bbdaqbtgwcl@bhqjjlev.gov
Mail an pkaukl@rjaskuppgwqh.net
Mail an ucyeuyuffq@pzamdkcr.com
Mail an ogn@nudnas.net
Mail an gxdqjrqaa@kytybuyuxos.ru
Mail an sitborefbow@yth.com
Mail an tscxerapzxw@gxk.ru
Mail an kmld@kzfzgsycr.com
Mail an uwanizihi@inutiogofn.de
Mail an maozw@ktlq.de
Mail an cbwvdgze@iuwpqfekx.org
Mail an cgpa@rppfn.at
Mail an zxg@dqtarois.de
Mail an ewswktzv@y.net
Mail an kuhflo@xodwbaqteerh.org
Mail an msjs@hakdeolzrvq.cc
Mail an rfdvhva@mjpeevw.com
Mail an slsijtehfzi@zbdqzgkmzq.com
Mail an qgefpx@ujoqbp.de
Mail an fmnkrxeunvr@tkrx.ru
Mail an wcgt@keifxzgfmjc.gov
Mail an tevouukmmwi@vkvuikuifr.ru
Mail an pmfnxyg@npisclscmx.cc
Mail an yxzrqsuisa@nhxasuwdidg.net
Mail an ugwdciugzlj@elnib.gov
Mail an eba@papjr.cc
Mail an vpqk@ovyzd.gov
Mail an jxz@hkkrfzydgg.de
Mail an kxmkv@cckymveqhs.de
Mail an mjqwpirvt@vdbjkujcxic.net
Mail an befsfplnk@ceiblcyrzud.cc
Mail an dpocde@lqib.com
Mail an plxfe@srxwkwsegmuq.org
Mail an cbwi@ginqss.com
Mail an uac@vtktgayev.net
Mail an aawbhvkdqx@otroj.ru
Mail an bicjgspnagv@mulgvr.cc
Mail an aiurfwrb@rpdmzz.net
Mail an lrcqwxk@ugl.ru
Mail an xqdfrxwtfj@wnynaixs.com
Mail an nmpwzdshcn@fljpop.cc
Mail an znhlgt@cutcv.gov
Mail an hsmnevcmibc@inxyusamlgn.net
Mail an zmultbojvb@bmptefstrk.net
Mail an lwvyrv@onoo.net
Mail an cnd@bmxnpvuyr.cc
Mail an tyztswlfyb@wkpq.net
Mail an qysnkphrwn@jfs.ru
Mail an nmleco@srrmcakzg.ru
Mail an lrzf@fqwtycv.net
Mail an ezgaalthlara@seorfntah.ru
Mail an qnbf@zkhkk.com
Mail an ipmbstgikd@pzmftw.org
Mail an uuxf@zmn.gov
Mail an kdbfli@hhpsipleauz.at
Mail an kiionds@ocfowf.org
Mail an rarl@qikyi.de
Mail an uwge@eelavwaqds.org
Mail an zracx@llzr.net
Mail an qvaayjnv@xiuaziordhxr.org
Mail an yvwslofphyro@ahxp.net
Mail an eavfm@krc.ru
Mail an rfqyah@tiw.ru
Mail an dyrzolkcjr@pxilwdof.com
Mail an gaftkie@ztqjtu.at
Mail an iamhif@pumpeqogdvu.de
Mail an qznbitvper@tnalgumx.net
Mail an iqbv@vfvfzjbhh.gov
Mail an wkqrn@bsxgxkbnm.net
Mail an lhpt@udyksknfkg.gov
Mail an cpgbjzghshhg@qtdcebh.gov
Mail an pedjyfdbyih@nbxokcyzj.at
Mail an sriu@myqtzra.net
Mail an ccg@xmgxebakd.org
Mail an lmbcyjggen@mbi.ru
Mail an aisglqm@cclyr.cc
Mail an hazfp@lmwzeqllkz.net
Mail an zmmuycnhltrh@bqmwtnx.gov
Mail an qpgqxrlqcr@jpcoygepbqai.com
Mail an ducbtauymcg@emrntsi.net
Mail an mpivk@erdlpfhcgn.ru
Mail an csmt@tznfgq.at
Mail an fyjw@umizl.org
Mail an uxtqzt@xvfcht.cc
Mail an khi@iimzzdgf.gov
Mail an kvpwc@mnbveu.ru
Mail an htx@iqrbogelvh.at
Mail an dmdbuxwqzrh@cawxmjvlgof.ru
Mail an qsa@tbbla.at
Mail an ntvt@txlkfqmpsal.org
Mail an zfxhunftk@mwrah.org
Mail an ayzxwjuhkiw@qpvsvbuk.de
Mail an frscyfbxhfx@ogjcbt.ru
Mail an igpugvn@gyj.at
Mail an exbgjpqn@soh.at
Mail an zgugdfafeufj@mhcvxcrns.net
Mail an uleoaassjvw@nxlyf.ru
Mail an aftnufmk@cik.org
Mail an omrjrptt@dhwcuyqrejs.org
Mail an blow@tlunlp.cc
Mail an sgm@ggbr.at
Mail an myzg@bye.ru
Mail an tjz@ylfvbmjhtd.org
Mail an exeqcver@xodm.net
Mail an diaqgupr@upnwxapmrioc.at
Mail an gdcwytho@gyspo.at
Mail an ajzfjzrprg@pydwptgqf.de


Hier der Sourcecode (Stand: 06.03.2022, Anpassung an PHP8). Anpassen erwünscht:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></h1>
<p>
<?PHP
function ZufallsZeichenkette(){
//den zufall aktivieren
srand((double)microtime()*1000000);
//die menge der moeglichen zeichen definieren ...
$zeichencontainer="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
//... und die anzahl der zeichen bestimmen
$zeichencontainer_laenge=strlen($zeichencontainer);
//definieren, wie viele zeichen die zeichenkette besitzen soll
$laenge_zeichenkette=rand(3,12);
//zeichenkette initialisieren
$zeichenkette="";
//die zeichenkette erzeugen
for($laenge=1;$laenge<=$laenge_zeichenkette;$laenge++){
$zeichenkette=$zeichenkette.$zeichencontainer[rand(0,$zeichencontainer_laenge)];
}
//das ergebnis der funktion zurueckgeben
return $zeichenkette;
}
//variablen initialisieren
//wieviel mails sollen auf dieser seite generiert werden?
$anzahl_mails=rand(20, 300);
//ein array mit den domains der mailadressen erstellen
$domains=array();
$domains[] = "de";
$domains[] = "com";
$domains[] = "net";
$domains[] = "org";
$domains[] = "gov";
$domains[] = "at";
$domains[] = "ru";
$domains[] = "cc";

//generiere eine mail pro zeile und gebe sie aus
for($laufindex=1;$laufindex<=$anzahl_mails;$laufindex++)
{
$mailadresse=ZufallsZeichenkette()."@".ZufallsZeichenkette().".".$domains[rand(0,7)];
echo "Mail an <a href=\"mailto:$mailadresse\">".$mailadresse."</a><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>