mcusdp

Mail an zmk@eqqfpdowq.org
Mail an opzeozob@isjvhvty.cc
Mail an withqrmrn@obtbftkbo.ru
Mail an gac@ncplghih.org
Mail an xpukzuijuj@ypqos.gov
Mail an orvpy@leaqjymv.at
Mail an senhnlc@zvprdnfntov.at
Mail an wviynydubf@fal.ru
Mail an ydrhuhtxuf@ukbguikfp.gov
Mail an tnwtsijctpj@bfzrbo.gov
Mail an amfgmrgkt@hmitmekopl.at
Mail an fzc@aqd.gov
Mail an vxfdgrnx@xcanb.ru
Mail an pyldhx@jdcplebw.com
Mail an wzcvjmwtf@cqvn.net
Mail an lzezmbtyblrw@alb.cc
Mail an onppnrsnbhm@wflooozgevbu.ru
Mail an podpsyer@cncl.gov
Mail an kze@pghkfizvrpyf.de
Mail an feiufwaxhr@wff.de
Mail an mrtmd@xbcdc.ru
Mail an pmoeglzgeq@xukaxmxtdyq.de
Mail an woesm@furou.com
Mail an gyozvpezwufr@hyx.net
Mail an ufjyduyyjoa@qypltjwh.com
Mail an hrmwvsgecpd@hzkzevwu.gov
Mail an kds@qdzsabo.org
Mail an qnsctyzrpe@zeojbq.at
Mail an dncr@fihjpdx.org
Mail an tvi@ndoax.gov
Mail an hceh@mkmirudg.ru
Mail an zub@adpakvwyerx.com
Mail an yosy@pkrcedhuujdo.org
Mail an nrogjg@mrelkphayf.cc
Mail an hmmeqnsqorpb@eypr.net
Mail an bsxnjl@hpsnpetrfu.cc
Mail an wvcuaganinlh@nzwecwhsaocd.com
Mail an bbx@qbhxnl.at
Mail an jbq@sfwrcmnhpn.net
Mail an kzdsdcfivtbt@blpwwnqgb.net
Mail an yzjc@tjntozq.gov
Mail an bppm@fuabxjce.com
Mail an mgnkuqi@ehchjz.net
Mail an mtwavde@vetadbximzvf.ru
Mail an eecj@qbd.org
Mail an ztzofqjcjd@kfsedlg.com
Mail an axjr@lvwq.at
Mail an jofssjwplki@huv.org
Mail an uhzkxxsu@rhj.org
Mail an ndieb@odea.org
Mail an gawbv@ysmzka.at
Mail an nkzwei@pjzcvickki.gov
Mail an wcezq@chswglrnaaft.net
Mail an iizk@oubgyeajbm.ru
Mail an hmgvoeolb@ckk.at
Mail an irexyx@vomljmzuov.de
Mail an vqtrd@giv.com
Mail an zkxqldqlpnj@suw.net
Mail an zanhy@hzbqhfeqeke.de
Mail an dxidenq@dwhn.net
Mail an gipuz@shm.ru
Mail an trorloec@zzhtvm.cc
Mail an eupkdrp@cjszdikksevv.at
Mail an gidy@nszrsnj.net
Mail an lyyp@jhymkbwcsk.at
Mail an jzdgfzwthi@esgvkgn.net
Mail an jcutzg@douzwvf.com
Mail an lysmqdedwwzn@epjpdqfebpn.de
Mail an qdphuouw@ghz.com
Mail an nebsznbycfi@tqsh.de
Mail an ftjfpied@jepxtct.net
Mail an lhzej@jwikravqodcg.org
Mail an emfvwu@bwzoggu.de
Mail an sthllilmcyu@kwq.at
Mail an yjb@feegyqs.de
Mail an vpv@sptzqpa.org
Mail an zgwyehxa@uguudwl.net
Mail an rwpeyh@qsyiceqgzix.net
Mail an ghm@cpqmdzukp.gov
Mail an jnzjvky@luksaa.net
Mail an gkhzvdwlppj@fhlzcv.org
Mail an ftownqoaw@bveekcpwalx.de
Mail an cgv@rwupnhgipyrk.at
Mail an inezzvb@znvar.de
Mail an ftcetosd@wtlyecoztt.at
Mail an ownf@pmgzgx.cc
Mail an gdwy@lhbadi.com
Mail an aqvmmecpmitr@uhwxvptxr.gov
Mail an hzgfatexeag@tycubuc.at
Mail an urodrbe@lgfu.com
Mail an tqroavw@uftryrhbxdr.ru
Mail an pld@dycopmyx.ru
Mail an lpyca@hfz.org
Mail an ilsmaztl@uogsnqbias.net
Mail an vmgqnin@uhsuya.gov
Mail an vgegbzol@pylie.at
Mail an ftftbwwzbgq@axdccmabovs.de
Mail an gmqjampd@uebcszlpc.net
Mail an hzaniktxpmqe@iep.cc
Mail an vavdsb@lczpudeg.org
Mail an iowl@fkgaw.net
Mail an ilqh@qgdb.org
Mail an sjaqmd@uparlclokow.gov
Mail an fbdlh@ucjmax.org
Mail an hogpeet@fcukxi.gov
Mail an yxrfqszuyj@ebcxktwjysw.at
Mail an prtukjul@zxijzecii.org
Mail an rcpandwcjje@sdzsyrdocfj.org
Mail an xqyqkzgfbck@wwcybkwkntg.de
Mail an jocsel@izffz.cc
Mail an rvwpfodj@ffmvtgstpo.cc
Mail an prv@jje.at
Mail an ghhdvq@cmclmy.de
Mail an cxjbyeks@pkwyul.org
Mail an umoglwwayfq@ldswzzosbt.at
Mail an svbwddgb@rpxfuat.net
Mail an wbmabe@sgpbroeayvb.net
Mail an rvlalmhgglf@ntfqdd.gov
Mail an fmwcua@rpyum.gov
Mail an op@uqw.cc
Mail an fxgwvl@lulqccn.org
Mail an nnuyhj@blduzi.net
Mail an ocjmzybcl@ckfbb.com
Mail an zqlbozf@wdrje.org
Mail an xbpqrapvbpk@ipsbtltbj.net
Mail an nmfseyc@lecgbjzf.de
Mail an sa@gfcfse.net
Mail an aezpjc@gafr.com
Mail an eiacn@qehdac.ru
Mail an syy@cujeddwuz.net
Mail an mmuplziohcxc@peeptjjaq.gov
Mail an hlt@lxqf.net
Mail an ol@rxsqwnyw.net
Mail an utlrufinwdx@bnw.com
Mail an djxcpsiyh@qivvrscidejj.net
Mail an xqvyh@troipymp.cc
Mail an qwflcwn@nkq.cc
Mail an fxw@cqnwobabbf.net
Mail an eqczfjgq@yuwqta.gov
Mail an qeyvpvhasgaa@quukzkx.at
Mail an abfkqmax@yaajvj.de
Mail an byjnzxfo@lgz.cc
Mail an zztfnq@hrtfkpa.cc
Mail an rvo@sxgncedhin.ru
Mail an hzcd@opxt.de
Mail an bvotj@kqn.cc
Mail an lxg@aqnlqn.com
Mail an pxhbwexyaw@pwsrbehegjs.de
Mail an nogi@lpardh.at
Mail an vju@dkut.com
Mail an brriznmupusy@htnuvfc.com
Mail an gkt@lrsoxu.gov
Mail an opum@txbrthbkz.at
Mail an driamyw@jjmx.ru
Mail an fgzfupccbhnm@amzud.at
Mail an cmkygdhat@xisxcq.net
Mail an tyb@znvmsxmc.ru
Mail an ojggzev@wvkrdc.net
Mail an calidbodogq@fwjwcpfad.at
Mail an wqjsy@likbqloyws.de
Mail an hssgumaso@fnygexch.com
Mail an wlhd@mpors.org
Mail an elmdvunbltb@ixmylcubr.com
Mail an loy@suym.com
Mail an gyyjvhevxkl@likgitmsesz.com
Mail an rbayuvpplss@jlr.cc
Mail an cxiiij@gn.ru
Mail an btudks@vdmptcvhlz.org
Mail an aug@skdp.ru
Mail an zjprguzmrkv@chuohftk.de
Mail an ayslqnt@nwhoxbar.ru
Mail an lbuuyukqbrvz@qjsozzc.net
Mail an fwwxdt@ksuzovlh.net
Mail an gjfpnydz@cxfczdvn.de
Mail an vfmyhwajpcks@hsvbqjtkxda.org
Mail an jgsyqj@ejlz.gov
Mail an ammbo@meacnxankgk.cc
Mail an lnfbwgafrh@ojp.com
Mail an lad@stuhbjvm.com
Mail an zoaprbymu@xnfvpqr.cc
Mail an hveycqkenzhl@vvf.cc
Mail an lxiswi@bva.de
Mail an jtcecbawuw@ckaqrmwjhhgu.cc
Mail an enqhqiid@ucfanyvpac.net
Mail an jmuqy@pmdl.org
Mail an mwyhujc@yrdjfua.gov
Mail an aakajpvoch@zwzh.gov
Mail an jmizfapxu@btyoyplwgh.gov
Mail an wyup@ssqnaqhu.de
Mail an xnzitvmyjrg@qbxuwhar.cc
Mail an qsiptvjj@jtlzwjo.com
Mail an ykofe@lskhxsnu.com
Mail an aioghkywv@swbcnpeyqm.com
Mail an borgtawy@rzulsounef.ru
Mail an oqslah@tcqcvg.de
Mail an flzx@sbhzamebl.org
Mail an aogj@toruc.at
Mail an ohv@mogtqtk.org
Mail an pq@mihfhumqj.net
Mail an rgqoocnoxudf@fgidu.at
Mail an ygsq@wmzqtndsf.gov
Mail an frykrrjrys@owao.de
Mail an jtqqyvvca@tnbrvxcdzkfv.org
Mail an uczlwbd@sghtcjyl.ru
Mail an sympylzowxc@gisguopg.org
Mail an dpb@tfowet.cc
Mail an uhka@edrqt.at
Mail an qcmruw@rmtqv.org
Mail an brobkmpr@aooarptnou.ru
Mail an erdjpz@mjm.at
Mail an ipr@ioxmmkhyip.cc
Mail an hdh@tbv.com
Mail an fuotwzo@cazvpdl.cc
Mail an cjqsm@eiu.com
Mail an unpgweggc@mbrc.com
Mail an vrviyrdb@xie.gov
Mail an sxnroti@qxvyyqbkvkb.net
Mail an thyyo@lvwikpjul.cc
Mail an wrcawdoihpc@fcutspx.cc
Mail an inacvz@jdyirymmt.at
Mail an nynbzuj@mqi.at
Mail an jfls@kzmtgk.de
Mail an eakyszl@gcbcedul.gov
Mail an bdddjdqr@zvoylskt.ru
Mail an hm@exoevqt.gov
Mail an mtmtfrjq@ltjj.de
Mail an pezzp@sssghbahvckf.at
Mail an gudspbd@jmpbkdx.at
Mail an zaz@qzcgivcrmsc.gov
Mail an jwwaewxwaf@pjoag.de
Mail an ljarvleo@tkink.com
Mail an ftlewvkyep@cqpgclneygz.ru
Mail an qdoaqyrt@hgnhipkirjb.ru
Mail an twddiegoohf@exq.com
Mail an wnuj@ntjylxz.de
Mail an fxifubps@mllrl.net
Mail an lvcibsnkms@eiippwtngwv.org
Mail an dqwhuceurip@nxfgille.de
Mail an tvbxjlvyjobx@eztrvgryfzf.de


Hier der Sourcecode (Stand: 06.03.2022, Anpassung an PHP8). Anpassen erwünscht:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></h1>
<p>
<?PHP
function ZufallsZeichenkette(){
//den zufall aktivieren
srand((double)microtime()*1000000);
//die menge der moeglichen zeichen definieren ...
$zeichencontainer="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
//... und die anzahl der zeichen bestimmen
$zeichencontainer_laenge=strlen($zeichencontainer);
//definieren, wie viele zeichen die zeichenkette besitzen soll
$laenge_zeichenkette=rand(3,12);
//zeichenkette initialisieren
$zeichenkette="";
//die zeichenkette erzeugen
for($laenge=1;$laenge<=$laenge_zeichenkette;$laenge++){
$zeichenkette=$zeichenkette.$zeichencontainer[rand(0,$zeichencontainer_laenge)];
}
//das ergebnis der funktion zurueckgeben
return $zeichenkette;
}
//variablen initialisieren
//wieviel mails sollen auf dieser seite generiert werden?
$anzahl_mails=rand(20, 300);
//ein array mit den domains der mailadressen erstellen
$domains=array();
$domains[] = "de";
$domains[] = "com";
$domains[] = "net";
$domains[] = "org";
$domains[] = "gov";
$domains[] = "at";
$domains[] = "ru";
$domains[] = "cc";

//generiere eine mail pro zeile und gebe sie aus
for($laufindex=1;$laufindex<=$anzahl_mails;$laufindex++)
{
$mailadresse=ZufallsZeichenkette()."@".ZufallsZeichenkette().".".$domains[rand(0,7)];
echo "Mail an <a href=\"mailto:$mailadresse\">".$mailadresse."</a><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>