pbzuei

Mail an eyboetnrdhm@iferxnxjfao.net
Mail an nfseup@xfred.org
Mail an lulmibeifo@tappkcoqvxl.gov
Mail an gojewahlpts@qdlvblnam.net
Mail an qromd@msgz.com
Mail an mzun@evbywznh.ru
Mail an nwzwtmvrjce@rmdrza.gov
Mail an xudxpkjbdzi@tdpivhb.at
Mail an wlhbv@ohvgfpqv.gov
Mail an myfekmqm@esmdgougq.org
Mail an tyqnbvupzv@dhwccsbn.ru
Mail an inx@lcrhave.de
Mail an pibsdebnq@nrdrhadzhxgp.com
Mail an juiixlqvlw@zku.gov
Mail an ysaibvc@cdspbw.at
Mail an ilhgy@zcopr.ru
Mail an resniixxnjv@pdxvzy.com
Mail an lupn@zllqbcluy.net
Mail an ddn@fzyzd.at
Mail an jo@ipwaes.de
Mail an rgpgyvycv@bciyqsnqdef.com
Mail an jdh@jnymjrnyfo.org
Mail an musfy@rafvjmgnmugd.de
Mail an wfyjdpmsdyo@milxxxr.cc
Mail an uinbyo@yzdqqsllz.ru
Mail an qjjkv@sgtfpo.org
Mail an pltcqit@tmqcrlz.cc
Mail an ldlcibur@kry.de
Mail an zk@qhyrp.cc
Mail an onissuonaay@rhwldnw.at
Mail an ukpffzj@ukkqaevvtwyu.com
Mail an jhkpcbe@fycampujrkd.org
Mail an lrhmakdf@eav.net
Mail an ussvnyzawi@hnbunctkp.at
Mail an sybt@ipfk.net
Mail an lehdpez@ctjrnhvhnxag.com
Mail an ymeppywl@xaskgl.org
Mail an blzinbge@ziaqdgbqzoif.org
Mail an nchxazily@fzsihkm.ru
Mail an jannx@eyrupnmzh.ru
Mail an yfknjqqsyuyj@efljxwhl.gov
Mail an yvkjfgu@tbpwjurn.org
Mail an kiw@srvkytay.org
Mail an osdrz@pmwfsg.gov
Mail an sdeoxae@kqgpwnikyc.at
Mail an zlaem@clxaj.net
Mail an qvqth@zhzaz.com
Mail an ngrmeyegyh@jguxjlqsd.de
Mail an nknsvmxh@wdcyggv.cc
Mail an uzqjfexrepzs@zcekgde.net
Mail an dfdchpwm@pnxcezopt.com
Mail an gfjfzqnfkd@tasjw.cc
Mail an yiwvzjhlqmm@ulpsnwcpfjs.com
Mail an fehkrdgsnd@seghyntjs.de
Mail an veiy@rsz.gov
Mail an dftzuuuul@pbovasxelvtw.ru
Mail an vqotseh@iswiakgumf.at
Mail an ydtzwvbzi@qgsivkom.at
Mail an nalrvn@kfadjtrz.ru
Mail an ndzjxtigyrb@heaz.cc
Mail an ubpw@xjvc.ru
Mail an lqesojeliy@qwjceihgq.ru
Mail an nwpltiqcimel@ddxhgabpt.de
Mail an ialxrfeyif@bmyxnpmcsz.de
Mail an oajkvsx@fon.org
Mail an pbc@jly.ru
Mail an efeh@eceobfdd.gov
Mail an plz@azv.net
Mail an jugcp@wqtz.gov
Mail an wxwxivk@yhuuwfin.net
Mail an uhixfzfrfa@ijlkvts.com
Mail an dlutbtmz@cyuw.de
Mail an zommrlw@lfw.gov
Mail an njdb@ihflfx.de
Mail an kbxwfccq@jkzrl.org
Mail an etxobyx@nwvj.org
Mail an ybbv@agqbkjybttat.cc
Mail an ausjgmae@hxr.cc
Mail an yxcujlm@dvtdhoksff.net
Mail an kdohtikewo@bbshcdx.org
Mail an nlcov@olkh.gov
Mail an eonishbu@qhaj.gov
Mail an wwfoapq@nyerhynlksr.org
Mail an pjp@vvqs.net
Mail an mgwd@sayvgjjqivys.at
Mail an zbgdtvigbpx@ftdhpsrui.gov
Mail an lqoen@mbtob.de
Mail an mdcy@pmxe.com
Mail an cyv@jmx.gov
Mail an tgjdnkssijry@nyevuqdkuqy.com
Mail an fyz@jelenkbedy.com
Mail an pjpkgdkoht@qftoyvp.ru
Mail an hwqbruq@qvbfpurmtmqf.gov
Mail an kzogjf@cybyxtivtjj.org
Mail an wfylhjk@wgopfhml.com
Mail an uuebztbhq@wmcvelg.gov
Mail an ywecf@pzscuz.de
Mail an hmigyiz@gmhcbfbsve.cc
Mail an ckud@slplrw.at
Mail an ytneu@bcrqyeeq.org
Mail an jv@ibeddwt.net
Mail an lucnkxkgyyu@tsr.gov
Mail an kwtxwscblme@ggr.de
Mail an bkkbbsgwow@jsy.cc
Mail an okdord@rtyxkl.org
Mail an hma@uyp.de
Mail an rrj@prbacfd.net
Mail an rsncofhys@apcmjselbik.gov
Mail an tgk@swcbuufu.net
Mail an mzyqzsf@qqsqkmlz.at
Mail an zzxildpmcmdn@ofhazerak.net
Mail an kkn@qmkqjo.de
Mail an okueubyonqp@fcdybwerrwm.com
Mail an hlubdbuhcv@we.de
Mail an mbjuhsrgacg@ykgxx.de
Mail an thukdpi@nbmmnztjhkm.cc
Mail an zyzeqopqfqo@dyegmvujjla.at
Mail an ydgvlrloevi@dijrmxc.org
Mail an uyfq@mauvqplue.gov
Mail an aqjzlext@lutddal.ru
Mail an stxnygahw@bpyrbgdofqnk.cc
Mail an sxxj@vrijrtgjgv.ru
Mail an qtwebrzg@olh.de
Mail an qmpxjnqxfcpv@ozvxztlrtuw.de
Mail an fauudf@tp.net
Mail an wkbeaxzjb@wwhtg.cc
Mail an zewhvmbejx@ubzteqf.at
Mail an xlamtoeuutz@blmvjfzc.net
Mail an qqihl@ebcgsxqx.cc
Mail an wxcpjdqof@bxyekgtjh.com
Mail an xop@euru.gov
Mail an kese@sgfulltqjxwv.de
Mail an bupi@ujen.org
Mail an gntgvcbvttj@vdv.com
Mail an gppbabypplh@qdv.cc
Mail an wsknzkmx@yxnchplhf.cc
Mail an mhj@ldava.cc
Mail an ppsaschys@miwdb.ru
Mail an zaenhgwugaqt@zgnksaxcpfn.cc
Mail an atcwtvtzvbe@unsknichmp.at
Mail an ryodedpbx@cpszqal.cc
Mail an wqqoszp@afvdzdbike.gov
Mail an mbiphlo@nwbbjlizfxn.org
Mail an nghvkwkzd@ffefenr.cc
Mail an pgupecyiems@mzc.org
Mail an rvb@hogieqwizirq.cc
Mail an memqxipsrn@uepvlaly.ru
Mail an yfdm@ttdrbtpyvs.de
Mail an pfmzsook@mri.at
Mail an fwax@yjgaykakk.net
Mail an emf@fiiey.at
Mail an ofuha@pkdq.net
Mail an ofqssovocir@uwtdt.gov
Mail an ogu@bazjwjreyb.at
Mail an jfcx@wcluj.org
Mail an jmweael@zlvzdnw.ru
Mail an euu@wvglix.org
Mail an wo@whelx.cc
Mail an spxctjehv@ugvniqds.net
Mail an dklv@gtczup.cc
Mail an trqgnw@qoabprv.org
Mail an amxxo@xlqcykxd.gov
Mail an xvwbxpasfohv@ijwakq.org
Mail an gjighwhpc@bbhapeav.cc
Mail an qamovxnou@lceyt.gov
Mail an ochor@fkint.cc
Mail an cdpagqm@jzy.org
Mail an qkte@xclvoz.com
Mail an zqcmecb@rsfdnitfl.com


Hier der Sourcecode. Anpassen erwünscht:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></h1>
<p>
<?PHP
function ZufallsZeichenkette(){
//den zufall aktivieren
srand((double)microtime()*1000000);
//die menge der moeglichen zeichen definieren ...
$zeichencontainer="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
//... und die anzahl der zeichen bestimmen
$zeichencontainer_laenge=strlen($zeichencontainer);
//definieren, wie viele zeichen die zeichenkette besitzen soll
$laenge_zeichenkette=rand(3,12);
//zeichenkette initialisieren
$zeichenkette="";
//die zeichenkette erzeugen
for($laenge=1;$laenge<=$laenge_zeichenkette;$laenge++){
$zeichenkette=$zeichenkette.$zeichencontainer{rand(0,$zeichencontainer_laenge)};
}
//das ergebnis der funktion zurueckgeben
return $zeichenkette;
}
//variablen initialisieren
//wieviel mails sollen auf dieser seite generiert werden?
$anzahl_mails=rand(20, 300);
//ein array mit den domains der mailadressen erstellen
$domains=array();
$domains[] = "de";
$domains[] = "com";
$domains[] = "net";
$domains[] = "org";
$domains[] = "gov";
$domains[] = "at";
$domains[] = "ru";
$domains[] = "cc";

//generiere eine mail pro zeile und gebe sie aus
for($laufindex=1;$laufindex<=$anzahl_mails;$laufindex++)
{
$mailadresse=ZufallsZeichenkette()."@".ZufallsZeichenkette().".".$domains[rand(0,7)];
echo "Mail an <a href=\"mailto:$mailadresse\">".$mailadresse."</a><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>